Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập
Lĩnh vực TTHC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Cơ quan giải quyết Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội dung

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở, lập hồ sơ theo quy định, gửi đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi “Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả", sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng bảo trợ xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội..

- Bước 2: Phòng Bảo trợ xã hội thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, trình Giám đốc Sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với trường hợp cơ sở đề nghị cấp lại. Trường hợp cơ sở đề nghị không đủ điều kiện theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

  - Bước 3: Khi có kết quả, Phòng Bảo trợ xã hội chuyển cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân đó.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

(+) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị về việc đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cùa cơ sở.

- Bản photocopy đăng ký thành lập cơ sở đã được cấp.

(+) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập hoạt động trên phạm vi liên tỉnh hoặc liên huyện, thành phố, có trụ sở chính đặt tại địa phương.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập được thành lập có sự thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều liện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 ​