Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Hỗ trợ học nghề
Lĩnh vực TTHC VIỆC LÀM
Cơ quan giải quyết Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam
Nội dung

a) Trình tự thủ tục thực hiện:

- Thời gian thực hiện: Theo giờ hành chính thuộc các ngày làm việc trong tuần.

- Địa điểm thực hiện: Phòng BHTN, Trung tâm Dịch vụ việc làm

- Người lao động nộp đơn đề nghị học nghề tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ

- Bộ phận tiếp nhận chuyển bộ phận thẩm định dự thảo quyết định

- Bộ phận thẩm định trình lãnh đạo phòng kiểm tra

- Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo trung tâm

- Lãnh đạo trung tâm trình lãnh đạo sở

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phòng Bảo hiểm thất nghiệp -Trung tâm DVVL tỉnh Hà Nam

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ :

* Đối với trường hợp người thất nghiệp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp: 

- Đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

* Đối với người thất nghiệp có thời gian đóng bảo hiểm thất thiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

 + Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

+Sổ bảo hiểm xã hội.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 9 tháng

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hàng chính: Phòng bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc hỗ trợ học nghề

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 18, thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động TB và XH

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 28/2015NĐ-CP ngày 12/3/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của nghị định số 28/2015/NĐ-CP

- Quyết định số 77/2014/TT ngày 24/12/2014 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp

       

  Mẫu số 18: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………. ...............

Tên tôi là:..............................................sinh ngày............../............. /.............

Số chứng minh nhân dân: …………………..…...…………………………

        Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sổ BHXH :………......................................................................................

Nơi thường trú (1):………….….....................................................................

Chỗ ở hiện nay (2):..……………….…………………………………...……

Số điện thoại để liên hệ (nếu có):....................................................................

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số................................... ngày .........../.........../............ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố..............................; thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là ......................tháng (từ ngày.........../........../...........đến ngày.........../ ......../...........) (đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: …… tháng (đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Tôi có nguyện vọng tham gia khóa đào tạo nghề ……………… với thời gian …….. tháng, tại (tên cơ sở dạy nghề, địa chỉ )………………………………

Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ học nghề để tôi được tham gia khóa đào tạo nghề nêu trên./.

                       

…......, ngày ....... tháng ..... năm .....

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1,2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.​