Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển đến)
Lĩnh vực TTHC VIỆC LÀM
Cơ quan giải quyết Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam
Nội dung

a) Trình tự thực hiện:

+ Thời gian thực hiện: Theo giờ hành chính thuộc các ngày làm việc trong tuần.

+ Địa điểm thực hiện: Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm và 05 văn phòng trực thuộc 05 huyện, thành phố

+  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến.

+ Người lao động nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp quá thời hạn theo quy định tại Khoản 5 Điều này nhưng nhiều nhất không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

- Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

- Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng TCTN do người lao động chuyển đến, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

 - Tổ chức bảo hiểm xã hội nơi người lao động chuyển đến hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định của pháp luật.

b) Cách thức thực hiện:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

* Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

- Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

- Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

- Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng TCTN do người lao động chuyển đến, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng Trợ cấp thất nghiệp, cán bộ phòng BHTN

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động đến nơi người lao động cư trú.

h) Lệ phí (nếu có): Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 11, thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động TB và XH.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Căn cứ Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;                                                    

Mẫu số 11

       SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XH TỈNH…

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Số………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày ..... tháng .... năm.......

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

            Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………………….... ……..

 

            Theo đề nghị của ông/bà….................…..……. tại Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày..……./.……../……..…

            Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………….giới thiệu:

            Ông/bà: ………………..…………………………………………………

            Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số……………ngày......../..…../….của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ………………………………...

Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:....................tháng, tính từ ngày……/…./… đến ngày……/……../……… với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là ……..…….…đồng.

Đến quý Trung tâm để tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành.

Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông/bà gồm:

o Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

o Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

o Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

o Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp;

o Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng;

o Giấy tờ khác:……...….....................................................................….…

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Trung tâm./.

 

 

 Nơi nhận:                                                     

- Như trên;          

- Ông/bà………….. (để thực hiện);                  

- Lưu: VT, …..

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

​