Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển đi)
Lĩnh vực TTHC VIỆC LÀM
Cơ quan giải quyết Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam
Nội dung

a) Trình tự thực hiện:

+ Thời gian thực hiện: Theo giờ hành chính thuộc các ngày làm việc trong tuần.

+ Địa điểm thực hiện: Phòng BHTN, Trung tâm Dịch vụ việc làm và 05 văn phòng trực thuộc 05 huyện, thành phố.

1. Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp Mẫu số 11, ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội.

b) Cách thức thực hiện:

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

* Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

- Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

- Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

- Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị chuyển của người lao động.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng Trợ cấp thất nghiệp, cán bộ phòng BHTN

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động đến nơi người lao động cư trú.

h) Lệ phí (nếu có): Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 10, thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động TB và XH.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Căn cứ Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

            Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI H­ƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………………

 

            Tên tôi là: ................................................. sinh ngày…......./…..…/………

   Số chứng minh nhân dân: ……………………...…………………………

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:……………………………………

Số sổ BHXH:…….......................................................................................

Nơi thường trú:………….….......................................................................

Chỗ ở hiện nay:..…….…………….…………………………………...…

            Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ............. ngày ........../........../............ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố....................................

Tổng số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:……………...………tháng

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ................tháng

Nhưng vì lý do: ……………………………………………………………………

tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/thành phố............................để tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

.........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

                                                                            Người đề nghị

                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 ​