Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
Lĩnh vực TTHC VIỆC LÀM
Cơ quan giải quyết Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam
Nội dung

 a) Trình tự thực hiện:

- Thời gian thực hiện: Theo giờ hành chính thuộc các ngày làm việc trong tuần.

- Địa điểm thực hiện: Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm và 05 văn phòng trực thuộc 05 huyện, thành phố.

Các trường hợp người lao động đang hưởng Trợ cấp thất nghiệp (TCTN) bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải nộp thông báo với bộ phận tiếp nhận khai báo tình trạng việc làm Phòng BHTN - Trung tâm DVVL, bộ phận khai báo chuyển hồ sơ sang bộ phận thẩm định hồ sơ.

Bộ phận thẩm định dự thảo Quyết định chấm dứt hưởng TCTN, trình lãnh đạo phòng BHTN kiểm tra, Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Trung tâm DVVL.

Lãnh đạo Trung tâm trình lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH ký và trả kết quả cho Trung tâm (Bộ phận bàn giao hồ sơ)

Cán bộ trả kết quả tiếp nhận Quyết định chấm dứt hưởng trả cho người lao động.

b) Cách thức thực hiện: Bộ phận khai báo tình trạng và Bộ phận trả kết quả của Phòng BHTN - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

Thông báo theo Mẫu số 23, Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH

Kèm theo bản chụp giấy tờ có liên quan như: Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Giấy gọi nhập ngũ, Quyết định hưởng lương hưu, Giấy nhập học,………

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày người lao động không thực hiện đúng quy định của Luật việc làm.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng Trợ cấp thất nghiệp

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấm dứt hưởng Trợ cấp thất nghiệp

g) Lệ phí (nếu có): Không

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 23, Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

j) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

 

    Mẫu số 23: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về việc ………………………………… (1)

              Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………

Tên tôi là:…………………………. sinh ngày:…………………………..

Số chứng minh nhân dân: …………...…………………………………....

            Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:……………………………………

              Số sổ BHXH :………..................................................................................

              Nơi thường trú:………….….......................................................................

    Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...…….

    Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số................... ngày ......../......./........ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố........................................................................

    Tổng số tháng tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ........... tháng

    Nhưng vì lý do (1)........................…………………………………………

……..………………………nên tôi gửi thông báo này (kèm theo bản chụp giấy tờ có liên quan).

 Đề nghị quý Trung tâm xem xét, thực hiện các thủ tục về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tôi chưa nhận tiền tại tổ chức bảo hiểm xã hội./.

                                                                 ……, ngày … tháng … năm ……

 

 

                Người thông báo

              (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú :

(1)  Có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trư­ờng giáo d­ưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.​