Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
Lĩnh vực TTHC VIỆC LÀM
Cơ quan giải quyết Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam
Nội dung

a) Trình tự thực hiện:

+ Thời gian thực hiện: Theo giờ hành chính thuộc các ngày làm việc trong tuần.

+ Địa điểm thực hiện: Phòng BHTN, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất ngiệp trình Giám đốc Sở lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận khai tình trạng hàng tháng và bộ phận trả quyết định của phòng BHTN, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nam.

- Quyết định về việc tạm dừng TCTN được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh để thực hiện tạm dừng chi trả TCTN đối với người lao động; 01 bản đến người lao động.

c) Thành phần hồ sơ gồm:

- Quyết định  hưởng TCTN của người lao động  theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quy định đã được lãnh đạo Sở ký.

-  Phụ lục ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm

- Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

e) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định.

f) Đối tượng thủ tục hành chính: Cán bộ viên chức, nhân viên hợp đồng, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tạm dừng hưởng TCTN hàng tháng

i) Lệ phí: không

j) Tên mẫu đơn: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật việc làm

-  Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật việc làm về BHTN

- QĐ số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với NLĐ tham gia BHTN.

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 hướng dẫn thực hiện điều 52 Luật việc làm và một số điều của NĐ số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2013.

 

 

6. Thủ tục: Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

a) Trình tự thực hiện:

- Thời gian thực hiện: Theo giờ hành chính thuộc các ngày làm việc trong tuần.

- Địa điểm thực hiện: Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm và 05 văn phòng trực thuộc 05 huyện, thành phố.

b) Cách thức thực hiện:

- Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 điều 53 Luật việc làm nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở LĐTB&XH mà tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định. Thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đến thống báo về việc tìm kiếm việc làm, Trung tâm DVVL trình Giám đốc Sở LĐTB&XH quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

- Trung tâm DVVL dự thảo quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động gửi 01 bản về BHXH tỉnh để tiếp tục thực hiện việc chi trả, 01 bản gửi cho người lao động.

c) Thành phần,số lượng hồ sơ: Gồm

+ Thành phần hồ sơ: Quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Số lượng hồ sơ: 01 Quyết định

d) Thời hạn giải quyết: Sau 01 ngày kể từ ngày người lao động đến khai báo về việc tìm kiếm việc làm.

e) Đối tượng thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

f) Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

h) Lệ phí: không thu                  

i) Tên mẫu: Mẫu số 07, thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật việc làm

-  Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật việc làm về BHTN

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 hướng dẫn thực hiện điều 52 Luật việc làm và một số điều của NĐ số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2013.

   

    Mẫu số 07: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

UBND TỈNH…

SỞ LAO ĐỘNG-TH­ƯƠNG BINH VÀ XH

 


Số: ……………

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


.............., ngày ...... tháng .... năm........

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp tục h­ưởng trợ cấp thất nghiệp

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-TH­ƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

Căn cứ………………………………(văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Quyết định số ………………. ngày …./…./….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:

Ông/bà .........................................................sinh ngày ......... / ........./……….

Số chứng minh nhân dân:………….. …………...……………………….....

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sổ BHXH…………....................................................................................

Nơi thường trú:…………..….….....................................................................

Chỗ ở hiện nay:..…….…………….…………………………………...……

Tổng số tháng hư­ởng trợ cấp thất nghiệp:……..….. tháng.

Tạm dừng hư­ởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày……../………/…………….…

Được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày (1) …………/……./…...

Lý do: ông/bà đã tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm tháng …………………theo quy định.

Số tháng đ­ược hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại:.................tháng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố…….………..; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm……………. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- L­ưu: VT,…..

                          GIÁM ĐỐC

            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)​