Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
Lĩnh vực TTHC VIỆC LÀM
Cơ quan giải quyết Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam
Nội dung

a) Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tại phòng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của Trung tâm dịch vụ việc làm, sau đó cán bộ phòng BHTN xem xét thẩm định hồ sơ, soạn thảo quyết định về việc hưởng TCTN trình lãnh đạo Sở ký và trả kết quả về cho Trung tâm dịch vụ việc làm.

- Cán bộ phòng BHTN của Trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản quyết định về việc hưởng TCTN đến Bảo hiểm xã hội tỉnh để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động; 01 bản quyết định về việc hưởng TCTN đến người lao động  được hưởng TCTN.

b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phòng BHTN thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ Lao động TB và XH quy định.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn  thành công việc theo hợp đồng lao động.

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

- Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc

- Sổ Bảo hiểm xã hội

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (sau ngày 15 ngày kể từ người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng theo quy định).

e) Đối tượng thủ tục hành chính: Viên chức, nhân viên hợp đồng, người lao động

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng TCTN

h) Lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn: Mẫu số 03, Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Xuất trình chứng minh nhân dân gốc để đối chứng hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh…

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật việc làm

-  Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật việc làm về BHTN

- Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với NLĐ tham gia BHTN.

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 hướng dẫn thực hiện điều 52 Luật việc làm và một số điều của NĐ số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2013.

           

Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

               Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………................

Tên tôi là:.………………..…..sinh ngày ...... /……./…… Nam o,  Nữ o

Số chứng minh nhân dân: ……………………...……………………………

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sổ BHXH: …………………………………..……………………………

Số điện thoại:………….……..…Địa chỉ email (nếu có)……………...….…

Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:……………..…………………

Số tài khoản (ATM nếu có)……….….… tại ngân hàng:……………………

Trình độ đào tạo:……………………………………………………………

Ngành nghề đào tạo:………………………………………………….........

Nơi thường trú (1):…………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (2):…………………..…...…………………………..……

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)............................................................................................................................

tại địa chỉ:..............................................................................................................................

        Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:……………….…………….

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………………...………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp................................tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):………

Kèm theo Đề nghị này là (3)........................................................................... và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 .........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

 Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.​