Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Đăng ký hợp đồng cá nhân cho lao động đi làm việc tại nước ngoài
Lĩnh vực TTHC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Cơ quan giải quyết Sở Lao động - TB&XH
Nội dung

a) Trình tự thực hiện:

+ Người lao động nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TB và XH), số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TB và XH kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về Sở Lao động - TB và XH.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải Cấp giấy xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân cho người lao động,  nếu không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Người lao động nộp lệ phí và nhận giấy xác nhận.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký Hợp đồng lao động cá nhân.

+ Bản sao hợp đồng cá nhân, kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật.

+ Bản chụp Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nới thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức của người lao động.

+ Đối với thị trường Đài Loan: Bản cam kết về tiền lương và các chi phí của lao động nước ngoài sang Đài Loan làm việc.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - TB&XH.

g) Kết quả:

- Đối với thị trường Đài Loan: Giấy xác nhận (trường hợp được chấp thuận) hoặc Văn bản trả lời (trường hợp không chấp thuận); Giấy chứng nhận tham gia Quỹ và Bản cam kết về tiền lương và các chi phí của người lao động nước ngoài sang Đài Loan làm việc có xác nhận của Sở LĐTBXH.

- Đối với các thị trường khác: Giấy xác nhận (trường hợp được chấp thuận) hoặc Văn bản trả lời (trường hợp không chấp thuận); Giấy chứng nhận tham gia Quỹ

h) Phí, lệ phí:

+ 100.000đ quỹ hỗ trợ việc làm (theo thông tư 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC).

+ Đối với thị trường Đài Loan: 16 USD/hợp đồng theo công văn số 2849/LĐTBXH-KHTC.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục số 7, Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007.

k) Yêu cầu, điều kiện: Không.

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006.

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động- Thương binh& Xã hội

- Công văn số 2849/LĐTBXH-KHTC ngày 15/8/2008 của Bộ LĐ-TBXH về thu, chi lệ phí thẩm định, xác nhận bản cam kết về tiền lương và chi phí của lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan thêm một hợp đồng.

- Công văn số 54/QLLĐNN-QLLĐ ngày 10/01/2008 của Cục QLLĐNN về việc ký xác nhận Bản cam kết cho lao động đi làm việc tại Đài Loan.

- Thông tư 11/2008/TTLT-BLDDTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Bộ Lao động- Thương binh& Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

- Công văn số 582/QLLDNN-QLLĐ ngày 14/4/2010 của Cục QLLĐNN về việc ký xác nhận 'Bản cam kết' cho lao động đi làm việc tại Đài Loan.

Phụ lục số 07

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH

ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam.

1. Tên tôi là:....................................................................................................

2. Ngày sinh:..................; Chứng minh nhân dân số: ...........................; ngày cấp: …………………, do ………………… cấp;

3. Địa chỉ thường trú:............................................................................................

- Số điện thoại:......................................................................................................

4. Trình độ học vấn:..............................................................................................

5. Nghề nghiệp:.....................................................................................................

6. Đơn vị công tác:.................................................................................................

7. Địa chỉ người thân khi cần liên hệ:.....................................................................

Đăng ký Hợp đồng cá nhân đi làm việc tại ................... ký ngày ... tháng ... năm ... với ... (tên người sử dụng lao động), địa chỉ: ..........................................................

- Ngành nghề làm việc ở nước ngoài:.....................................................................

- Thời hạn hợp đồng:............................................................................................

- Mức lương cơ bản: ……………………………………………………………………

- Thời gian dự kiến xuất cảnh:...............................................................................

- Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân

+ Hợp đồng lao động (bản sao có bản dịch tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật)

+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức).

          Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nước đến làm việc, chịu trách nhiệm hoàn toàn về hợp đồng mà tôi đã ký, các chi phí và mọi sự rủi ro; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của công dân theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.

…...., ngày... tháng ... năm ...

       Người đăng ký

(Ký tên, ghi rõ họ tên)​