Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Đăng ký hợp đồng lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày
Lĩnh vực TTHC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Cơ quan giải quyết Sở Lao động - TBXH
Nội dung

a) Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập đến Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TB và XH), số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TB và XH kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về Sở Lao động - TB và XH.

Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu không chấp thuân phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập.

- Bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt.

- Tài liệu chứng minh việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 06 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp.

f) Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - TBXH.

g) Kết quả: Văn bản trả lời

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục số 06 - Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007.

k) Yêu cầu, điều kiện: Không.

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006.

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP.

 

Phụ lục số 06

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH

ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Tên doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………………

 

......, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

                         ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)…

1.Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

- Tên giao dịch: ...................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................

- Điện thoại: .........................................; Fax: ......................; E-mail: ................................

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ………………………….

2. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập làm việc tại ........................ đã ký ngày ......... tháng .......... năm ......... với đối tác ..............................................

- Địa chỉ của tổ chức tiếp nhận lao động thực tập: .............................................................

- Điện thoại: ........................................................; Fax: .....................................................

- Người đại diện: ................................................................................................................

- Chức vụ: ...........................................................................................................................

3. Những nội dung chính trong Hợp đồng nhận lao động thực tập:

- Số lượng: .............................................., trong đó nữ: ......................................................

- Ngành nghề: ..................., trong đó: số có nghề: ................, số không nghề: ……...........

- Nơi thực tập (Tên nhà máy, công trường, viện điều dưỡng, trường học, tàu vận tải, tàu cá, ......): ....................................................... …………………….....................................

- Địa chỉ nơi thực tập:………………………………………………………………….....

- Thời hạn hợp đồng: .........................................................................

- Thời gian thực tập (giờ/ngày); ................; số ngày thực tập trong tuần: .......................

- Mức lương cơ bản: .........................................................................................................

- Các phụ cấp khác (nếu có): ............................................................................................

- Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ: ...............................................

- Điều kiện ăn, ở: .............................................................................................................

- Các chế độ bảo hiểm người lao động được hưởng tại nước đến thực tập: ....................

- Bảo hộ lao động tại nơi thực tập: ...................................................................................

- Các chi phí do đối tác đài thọ: ........................................................................................

- Vé máy bay: ...................................................................................................... …..

4. Chi phí người lao động phải trả trước khi đi (nếu có):

- Vé máy bay: ..................................................................................................................

- Học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết: ..........................................................................       

- Bảo hiểm xã hội (®óng cho cơ quan BHXH Việt Nam): .........................................

- Vé máy bay lượt đi: .......................................................................................................        

- Visa: ............................................................................................................................

- Thu khác (nếu có, ghi cụ thể các khoản): ...............................................................

5. Các khoản thu từ tiền lương của người lao động trong thời gian thực tập ở nước ngoài (thuế hoặc các loại phí theo quy định của nước đến thực tập, ...): ..................................................................................................................

6. Dự kiến thời gian xuất cảnh: ....................................................................

          Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.

                                                                            TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                               HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

                                                                        (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)​