Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Khai báo các máy, vật tư thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Lĩnh vực TTHC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG
Cơ quan giải quyết Phòng Việc làm - An toàn lao động
Nội dung

a) Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ hợp lệ. Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TB và XH), số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý;

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TB và XH kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về Sở Lao động - TB và XH.

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ,  đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký Giấy xác nhận khai báo khi đưa vào sử dụng. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn từ chối và nêu rõ lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

c) Thành phần hồ sơ:

 - Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định;

- Bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của thiết bị.

- Số lượng: 01 bộ

d) Thời gian giải quyết: 03 ngày.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Việc làm - An toàn lao động.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận khai báo sử dụng, máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hoặc công văn thông báo lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo 

h) Phí, Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu khai báo được quy định tại Phụ lục Iđ ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trừ pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện  an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. 

- Thông tư số 16/2017-TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Phụ lục Iđ

MẪU PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội....
(Ghi tên địa phương nơi sử dụng)

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ: ………………………………....………………………………………………………….

3. Điện thoại: …………….………..4. Fax: …………………………………5. E-mail: ..................

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

TTTên đối tượng kiểm địnhSố lượngNơi lắp đặt sử dụng đối tượng kiểm định
    

(Kèm theo bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số: .... do Tổ chức kiểm định.... cấp)

 

 ….., ngày.... tháng.... năm....
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)​