Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Cấp mới, cấp gia hạn, cấp bổ sung, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện An toàn vệ sinh lao động hạng B
Lĩnh vực TTHC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG
Cơ quan giải quyết Phòng Việc làm - An toàn lao động
Nội dung

a) Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ hợp lệ. Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TB và XH) số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý;

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TB và XH kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về Sở Lao động - TB và XH.

Kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và trả kết quả cho doanh nghiệp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

c) Thành phần hồ sơ:

Số lượng: 01 bộ

* Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện hạng B

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

* Hồ sơ gia hạn, cấp lại, cấp bổ sung, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động bao gồm:

- Trường hợp giấy chứng nhận hết hạn, tổ chức huấn luyện có văn bản đề nghị gia hạn giấy chứng nhận; nếu có thay đổi thông tin so với hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận thì cập nhật thông tin bổ sung theo mẫu hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện quy định tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động theo Mẫu số 01 Phụ lục II; bản thuyết minh bổ sung thông tin về phạm vi huấn luyện thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP;

- Trường hợp giấy chứng nhận bị hỏng, mất thì có văn bản đề nghị cấp lại;

- Trường hợp đổi tên tổ chức trong giấy chứng nhận thì có văn bản đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận và nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện bản chính.

d) Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (Trường hợp không cấp thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động do bị hỏng, mất; cấp đổi tên tổ chức huấn luyện trong giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện, cơ quan có thẩm quyền tiến hành cấp lại giấy chứng đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện cho tổ chức huấn luyện đề nghị cấp lại.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác có liên quan đến hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Việc làm - An toàn lao động.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

h) Phí, Lệ phí:

Theo quy định tại Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày  20/10/2017 của Bộ Tài chính.

- Đối với cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 1.200.000 đồng.

- Đối với cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 500.000 đồng.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện  an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thông tư 110/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

 

Mu số 01

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày tháng năm ………

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (thay đổi, bổ sung phạm vi hoạt động huấn luyện)

Kính gửi:……………………..

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp đăng ký: ………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………

Điện thoại: ……………….......Fax:……………….. Email:………………………………………

Địa chỉ chi nhánh/cơ sở huấn luyện khác (nếu có): ……………………………………

3. Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh:

Số: ……………………………………Ngày tháng năm cấp: …………………………

Cơ quan ra quyết định hoặc cấp:…………………………………………………………………

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức/doanh nghiệp: …………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: ………………………………

5. Đăng ký công bố hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đạt hạng (B, C) ... trong phạm vi hoạt động huấn luyện lĩnh vực, công việc/sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động huấn luyện như sau (có bản thuyết minh điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động kèm theo): …………………………………….

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quy định của pháp luật có liên quan./.

  NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Mu số 02

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày tháng năm ………

 

BẢN THUYẾT MINH

Về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện

I. Cơ sở vật chất và thiết bị của tổ chức/doanh nghiệp

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của tổ chức/doanh nghiệp

- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của trụ sở chính:…………

- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của chi nhánh/cơ sở huấn luyện khác (nếu có): …………………………………………………………………..

2. Công trình, phòng học sử dụng cho huấn luyện:

- Phòng học: …………………………………………………………………………..

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm, xưởng thực hành: …………………………………..

- Công trình phụ trợ (hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...): ………………

3. Các thiết bị huấn luyện:

TTTên thiết bịSlượngGhi chú
1   
2   
...   

(Kèm theo bản sao giấy chứng nhận sở hữu hoặc thuê hoặc liên kết đối với các máy, thiết bị, phương tiện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cần kiểm định kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động)

II. Tài liệu huấn luyện

TTTên tài liệu, năm xuất bản hoặc ban hành
1 
2 
... 

III. Cán bộ quản lý, người huấn luyện cơ hữu

STTHọ tênNăm sinhTrình độ chuyên mônSố năm làm công việc về an toàn, vệ sinh lao động
INgười quản lý, phụ trách công tác huấn luyện---
1    
2    
...    
IINgười huấn luyện cơ hữu---
1    
2    
...    

 

 NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Đối với các thiết bị cần kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thì cần ghi rõ năm kiểm định vào phần ghi chú.​