Skip Ribbon Commands
Skip to main content

31. Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh

Thủ tục hành chính Lĩnh vực người có công  
31. Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh

31.1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân làm đơn gửi một trong các cơ quan, đơn vị sau đây: cơ quan, đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Bước 2: Cơ quan, đơn vị trong thời gian 10 ngày có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh.

31.2. Cách thức thực hiện

Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp.

31.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

31.3.1. Thành phần hồ sơ

          Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh

31.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

31.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn (Thời gian cụ thể được quy định tại từng bước của quy trình thực hiện).

31.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân

31.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

Cơ quan, đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

31.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh

31.8. Lệ phí:

Không.

31.9. Tên mẫu giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh

Giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh (Mẫu số 44 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP)

31.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân là đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

31.11. Căn cứ pháp lý ban hành

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

 


 

Mẫu số 44

…………………………
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/GXN-....…, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY XÁC NHẬN THÔNG TIN VỀ NƠI LIỆT SĨ HY SINH

Căn cứ 1 …………………………………………………………………………………………

Xác nhận liệt sĩ có thông tin như sau:

Họ và tên ………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ………………………… Nam/Nữ: ……………………………………

Quê quán: ..............................................................................................................................

Nơi thường trú trước khi nhập ngũ hoặc tham gia cách mạng ………………………………

Ngày tháng năm nhập ngũ, tham gia cách mạng ………………………………………………

Cấp bậc: ………………………… Chức vụ: …………………………………………………

Đơn vị khi hy sinh: …………………………………………………………………………

Ngày tháng năm hy sinh: ……………………………………………………………………

Trường hợp hy sinh: ……………………………………………………………………………

Nơi hy sinh: ……………………………………………………………………………………

Nơi an táng ban đầu: ……………………………………………………………………………

Liệt sĩ có những thân nhân sau2: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 ..., ngày... tháng … năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

____________________

Ghi chú:

1 Ghi cụ thể tên giấy tờ có ghi nhận thông tin về nơi hy sinh của liệt sĩ.

2 Ghi cụ thể họ tên thân nhân và mối quan hệ với liệt sĩ (nếu có thông tin).

​