Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022.

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022.
Phòng Lao động tiền lương - BHXH
Tin liên quan