Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp PCD COVID-19.

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp PCD COVID-19.
Thực hiện Công văn số 290/SY-VPUB ngày 29/9/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 8128/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp PCD COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

          Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh.

​         Thực hiện Công văn số 290/SY-VPUB ngày 29/9/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 8128/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp PCD COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

         1. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục tập trung bám sát các văn bản bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để tổ chức công tác phòng, chống dịch hiệu quả, nhất là thực hiện 5K, thường xuyên đánh giá, cập nhật lên hệ thống An toàn COVID-19.

2. Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn". Tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh theo Hướng dẫn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 của Liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (có văn bản hướng dẫn kèm theo).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Chi tiết văn bản hướng dẫn:Văn bản tăng cường Covid.jpgFILE_20210924_111311_HD thực hiện 3 tại chỗ.pdfPhòng Việc làm - ATLĐ