Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2021.

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Thông báo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2021.
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam thông báo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Phòng Việc làm - ATLĐ