Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham dự cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Tham dự cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"
Thực hiện Công văn số 225/VNMAC-KHĐP, ngày 16/3/2023 của Trung tâm hoạt động bom mìn quốc gia Việt Nam tổ chức; Công văn số 916/VPUB - TCDNC, ngày 24/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức và tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở VIệt Nam”, do Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tổ chức.
Chi tiết xem tại đây:
Tham gia thi trực tuyền nhận thức về bom mìn vật liệu nổ.pdf
Tin liên quan