Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới của dịch bệnh

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới của dịch bệnh
Thực hiện Công văn số 1735/UBND-KGVX ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới của dịch bệnh.

         Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp,  cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh.

       Thực hiện Công văn số 1735/UBND-KGVX ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới của dịch bệnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp,nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh. Trong đó, tập trung một số nội dung:

         1. Nắm chắc diễn biến, tình hình dịch và thực tế tại doanh nghiệp để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, kịp thời, an toàn, hiệu quả.

         2. Quản lý, giám sát chặt chẽ người đến, về từ các vùng dịch, các địa phương có dịch. Đặc biệt, đối với người đi, đến, về từ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của ngành Y tế (văn bản số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021, số 5533/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế và văn bản của Sở Y tế). Yêu cầu cán bộ, người lao động hạn chế tối đa di chuyển đến các địa phương có dịch, trường hợp bắt buộc phải đến địa phương có dịch thì phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, khi trở về địa bàn tỉnh Hà Nam phải khai báo y tế với y tế phường, xã để được hướng dẫn phòng, chống dịch.

            3. Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ khi chưa có dịch; thành lập, phát huy hiệu quả các Tổ an toàn Covid và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tại nơi làm việc (theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐ ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia và Hướng dẫn kèm Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế); phân công nhiệm vụ và lịch trực phòng, chống dịch tại doanh nghiệp; chú trọng áp dụng các giải pháp công nghệ phục vụ kiểm soát dịch bệnh, nhất là thực hiện yêu cầu 5K.

            Tiếp tục thực hiện, duy trì hoạt động phòng, chống dịch thông qua phần mềm trực tuyến tại địa chỉ: https://hanam.atalink.com/sign-up; cập nhật trên hệ thống bản đồ an toàn Covid-19.

​            4. Người đứng đầu doanh nghiệp chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương và chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch tại doanh nghiệp.

                         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.        

Chi tiết xem tại đây:cv 1037.pdf
Phòng Việc làm - ATLĐ