Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đẩy mạnh triển khai “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định...

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đẩy mạnh triển khai “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
Ngày 08/9/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đẩy mạnh triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (ĐA06) trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Hảo –Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nam; Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Hà Nam; Trưởng phòng Lao động -TB và XH các huyện, thị xã, thành phố; đại biểu Phòng Cảnh sát QLHC và TTXH, Công an tỉnh; đại biểu các ngân hàng: Đầu tư phát triển (BIDV), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh 1, chi nhánh 2 Hà Nam, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam; đại biểu các phòng chuyên môn liên quan của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 08/9/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đẩy mạnh triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (ĐA06) trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Hảo –Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nam; Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Hà Nam; Trưởng phòng Lao động -TB và XH các huyện, thị xã, thành phố; đại biểu Phòng Cảnh sát QLHC và TTXH, Công an tỉnh; đại biểu các ngân hàng: Đầu tư phát triển (BIDV), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh 1, chi nhánh 2 Hà Nam, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam; đại biểu các phòng chuyên môn liên quan của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Năm 2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; các nhiệm vụ, mô hình của Đề án 06 theo nhiệm vụ được phân công, đặc biệt là tại Kế hoạch số 63/KHPH-TCTTKĐA06/CP-TCTTKĐA 06HN ngày 07/7/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ và Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Hà Nam về triển khai thực hiện các mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030" tại tỉnh Hà Nam (gọi tắt là Kế hoạch phối hợp số 63).

Tuy nhiên việc triển khai Đề án 06 của Sở còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục: Tính đến hết tháng 8/2023, chưa thực hiện chi trả qua tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; một số địa phương chưa quyết liệt trong việc tuyên truyền, rà soát, phối hợp cấp tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ phần lớn là người cao tuổi, đối tượng yếu thế... gặp nhiều khó khăn trong việc trang bị thiết bị di động để làm công cụ giao dịch; một số đối tượng như người cao tuổi, khuyết tật, tâm thần,...  trẻ em cần phải thực hiện thủ tục ủy quyền hoặc xác nhận hoàn cảnh để thân nhân (người trực tiếp nuôi dưỡng) có thể đứng ra nhận thay tiền trợ cấp qua tài khoản ủy quyền; đặc biệt có đối tượng cần phải có quyết định phán quyết của Tòa án xác định mất hoặc hạn chế hành vi dân sự...

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với báo cáo tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 của Sở năm 2023, Bên cạnh đó các đại biểu cũng thảo luận các vấn đề còn khó khăn vướng mắc. Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hảo - Giám đốc Sở kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Chính phủ về chi trả chế độ qua tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Phối hợp rà soát, làm sạch dữ liệu đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo trước ngày 30/9/2023.

Thực hiện chi trả qua tài khoản cho các đối tượng thờ cúng liệt sỹ tại 12 đơn vị xã, phường làm điểm (mỗi huyện, thị xã, thành phố: 02 đơn vị) trước ngày 30/9/2023. Thực hiện chi trả qua tài khoản cho 100% đối tượng hưởng chế độ thờ cúng liệt sỹ trước ngày 30/11/2023.

Phối hợp các ngân hàng cấp tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trước ngày 30/11/2023. Thực hiện chi trả qua tài khoản cho các đối tượng đã có tài khoản trước ngày 31/12/2023.

2. Đề nghị các ngân hàng: Đầu tư phát triển (BIDV), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh 1, chi nhánh 2 Hà Nam có văn bản thông báo về các nội dung miễn phí mở tài khoản, phí quản lý tài khoản hàng tháng, phí rút tiền tại cây ATM, dịch vụ Internet bangking, số dư tài khoản tối thiểu, thủ tục, hồ sơ cấp thẻ tài khoản... để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội tham gia công tác nhận trợ cấp qua tài khoản.

Tập trung phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp tài khoản, trả thẻ tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trước ngày 30/11/2023.

Xử lý, giải quyết các vướng mắc trong quá trình đối tượng được cấp và sử dụng tài khoản an sinh xã hội.

3. Phòng Người có công, Phòng Bảo trợ và PCTNXH: Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, đối chiếu, thẩm định thông tin các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo trước ngày 30/9/2023.

4. Phòng Việc làm – An toàn lao động: Tham mưu hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai kế hoạch tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp, thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2025, làm cơ sở cho việc thực hiện Mô hình 38 – Phân tích tình hình lao động.

5. Phòng KH-TC: Có văn bản hướng dẫn Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố quy trình chi trả qua tài khoản cho các đối tượng hưởng chế độ thờ cúng liệt sỹ.

6. Văn phòng Sở: Chủ trì phối hợp các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch phối hợp số 63 trước ngày 30/9/2023. Đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 của Sở, báo cáo định kỳ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh theo quy định

ảnh 3.jpg
ảnh 2.jpg
Văn phòng Sở