Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 70.2023.NĐ-CP ngày 18.9.2023 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 về ngư...

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến Chuyên mục tiếp cận thông tin  
Nghị định số 70.2023.NĐ-CP ngày 18.9.2023 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam