Skip Ribbon Commands
Skip to main content

hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII trên Trang thông tin điện tử tổng h...

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII trên Trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên
Các đồng chí cán bộ đảng viên của Cơ quan Sở Lao động - TB và XH quan tâm triển khai thực hiện, động viên mọi người trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi
https://baocaovien.vn/infographic-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-8-khoa-xiii/4483.html
Văn phòng Sở