Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách người lao động đạt yêu cầu và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển Chương trình EPS ngành sản xuất chế tạo và xây dựng

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Danh sách người lao động đạt yêu cầu và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển Chương trình EPS ngành sản xuất chế tạo và xây dựng
Phòng Việc làm - an toàn Lao động