Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cuộc thi viết Tìm hiểu về gia đình Việt Nam

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Cuộc thi viết Tìm hiểu về gia đình Việt Nam
Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-SVHTTDL ngày 22 tháng 03 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về gia đình
Việt Nam; Quyết định số 78/QĐ-SVHTTDL ngày 04/4/2024 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về gia đình
Việt Nam với chủ đề
“Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”