Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ thư điện tử

Danh bạ thư điện tử  
Danh bạ thư điện tử
Họ và tên Chức vụ Địa chỉ thư điện tử
Nguyễn Văn Hảo
Giám đốc  nguyenmanhtien@hanam.gov.vn
Đặng Xuân Hải
Phó Giám đốc  dangxuanhai@hanam.gov.vn
​Lê Thị Thu Hằng​
Phó Giám đốc​​lethithuhang@hanam.gov.vn
Ngô Quang Tuấn
Chánh Văn phòng  ngoquangtuan@hanam.gov.vn
Nguyễn Xuân Trường
 CV Văn phòng
 nguyenxuantruong.ld@hanam.gov.vn
Bùi Thị Thu Dung
CV Văn phòng
 buithithudung@hanam.gov.vn
Nguyễn Thanh Bình
CV Văn phòng
 nguyenthanhbinh.ld@hanam.gov.vn
Lê Thị Hải Vân Trưởng phòng. KHTC  lethihaivan@hanam.gov.vn
Chu Đức Toàn CV. Phòng KHTC  chuductoan@hanam.gov.vn
Lê Thị Bích Hường CV. Phòng KHTC  lethibichhuong@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Mai Phương CV. Phòng KHTC  nguyenthimaiphuong@hanam.gov.vn
Đinh Đăng Hồng
Trưởng phòng. NCC  dinhdanghong@hanam.gov.vn
Đào Tiến Hùng
PTP. NCC  daotienhung@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hằng PTP. NCC  nguyenthithuhang@hanam.gov.vn
Nghiêm Thị Huyền CV. Phòng NCC  nghiemthihuyen@hanam.gov.vn
Trần Thăng Long
CV. Phòng NCC  tranthanglong@hanam.gov.vn
Phạm Hùng Chức CV. Phòng NCC  phamhungchuc@hanam.gov.vn
Phạm Thị Huế TP. VLATLĐ  phamthihue.ld@hanam.gov.vn
Vũ Tiến Dũng CV. Phòng VLATLĐ  vutiendung.ld@hanam.gov.vn
Trần Hồng Sơn TP. BTXH  tranhongson@hanam.gov.vn
Trần Tiến Sỹ PTP. BTXH  trantiensy@hanam.gov.vn
Hà Thị Tố Hoa PTP. BTXH  hathitohoa@hanam.gov.vn
​Vũ Văn Trường
​CV p. BTXH
vuvantruong.ld@hanam.gov.vn
Trần Thị Thanh Bình CV phòng BTXH  tranthithanhbinh@hanam.gov.vn
Nguyễn Thế Hưởng Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH  nguyenvanhuong@hanam.gov.vn
Bùi Minh Hải
Chi cục phó CC PCTNXH
 buiminhhai@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Khuyên CV Chi cục PCTNXH  nguyenthihongkhuyen.ld@hanam.gov.vn
Đỗ Thị Quế CV Chi cụ PCTNXH  dothique@hanam.gov.vn
Trần Đình Dũng TP. BVSCTE&BĐG  trandinhdung@hanam.gov.vn
Vũ Thị Hà Bắc PP. BVCSTE&BĐG  vuthihabac@hanam.gov.vn
Đặng Thùy Mai
CV. Phòng BTXH  dangthuymai@hanam.gov.vn
Đỗ Thị Lan CV. Phòng BVCSTE&BĐG  dothilan.ld@hanam.gov.vn
Ngô Thị Thuý Hằng Chánh thanh tra  ngothithuyhang@hanam.gov.vn
​Ứng Thị Hiền Giang
​Phó CTTr
  ungthihiengiang@hanam.gov.vn
Đinh Hồng Văn
CV. Phòng Thanh tra  dinhhongvan@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Duân CV. Phòng Thanh tra   nguyenvanduan@hanam.gov.vn
Lê Toàn Thắng TP.  LĐ-TL-BHXH  letoanthang@hanam.gov.vn
​Lương Trung Thành
CV. Phòng LĐ-TL-BHXH​​ luongtrungthanh@hanam.gov.vn
Vũ Hải Sơn CV. Phòng Kế hoạch tài chính
 vuhaison@hanam.gov.vn
Phạm Thị Bích Hường Trưởng phòng. Dạy nghề  phamthibichhuong@hanam.gov.vn


 
Nguyễn Thị Ánh Vân CV. Phòng Dạy nghề  nguyenthianhvan@hanam.gov.vn
 

 

 

 

 

QTM
Tin liên quan