Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, quyền hạn nhiệm vụ của Sở Lao động TB và XH

Giới thiệu chung Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn  
Chức năng, quyền hạn nhiệm vụ của Sở Lao động TB và XH
Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam.

 Vị trí, chức năng:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) và 2 theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo Sở

- Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn,  nghiệp vụ:

             + Văn phòng (bao gồm công tác pháp chế);

+ Thanh tra;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Người có công;

+ Phòng Việc làm - An toàn lao động;

+ Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội;

+ Phòng Dạy nghề;

+ Phòng Bảo trợ xã hội;

+ Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đng giới.

​- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

 + Trung tâm Dịch vụ việc làm;

 + Trung tâm Nuôi dưỡng TBB nặng và Điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam;

 + Trung tâm Công tác xã hội;

 + Trường Cao đẳng nghề Hà Nam;

 + Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam

 + Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam.

Chi tiết file đính kèm:  Quyết định 17.2022.qđ-ubnd ngày 23.6.2022 chức năng nhiệm vụ của Sở LĐTBXH.pdf

Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn.pdf

 ​

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan