Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 gắn với bầu cử và .xét nghiệm cho người lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu ...

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 gắn với bầu cử và .xét nghiệm cho người lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp và người lao động tại khu nhà trọ, ký túc xá có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.
Thực hiện Văn bản số 1223/UBND-KGVX ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, BCS Đảng UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với bầu cử trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 926/SYT-NVY ngày 21/5/2021 của Sở Y tế về việc xét nghiệm cho người lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp và người lao động tại khu nhà trọ, ký túc xá có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung về phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:
         Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài các Khu công nghiệp tỉnh.

​       Thực hiện Văn bản số 1223/UBND-KGVX ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, BCS Đảng UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với bầu cử trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 926/SYT-NVY ngày 21/5/2021 của Sở Y tế về việc xét nghiệm cho người lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp và người lao động tại khu nhà trọ, ký túc xá có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung về phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

         1. Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát chặt chẽ công nhân, người lao động, nhất là từ nay đến ngày 23/5/2021 để đảm bảo an toàn cho người lao động và công tác bầu cử.

         2. Yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn thể người lao động tại doanh nghiệp và người lao động tại các khu nhà trọ, ký túc xá áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm Covid-19 (Chi tiết liên hệ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố).

         (Chi phí xét nghiệm cho người lao động tại các doanh nghiệp do doanh nghiệp tự chi trả, giá xét nghiệm được tính theo giá tạm thời Sở Y tế trình UBND tỉnh trong thời gian chờ liên Bộ Y tế va Bộ Tài chính hướng dẫn giá xét nghiệm dịch vụ chính thức).

                      Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

Chi tiết xem tại đây ​CV 714.pdf       


Phòng Việc làm - ATLĐ