Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động.

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động.

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó:

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2020.

2. Các quy định tại Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam hết hiệu lực từ khi Nghị định này có hiệu lực.

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền Thông tư này đến các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý biết và thực hiện.

Địa chỉ tra cứu: Trang thông tin của Bộ Lao động- TB&XH: http://www.molisa.gov.vn hoặc truy cập vào website của Sở Lao động - TB&XH Hà Nam tại địa chỉ: http://hanam.gov.vn./.

NĐ 58.2020.NĐ-CP.pdf


Sở Lao động Thương binh và Xã hội