Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
Thực hiện Công văn số 2387/UBND-KGVX ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thực hiện Công văn số 2387/UBND-KGVX ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực hiện một số nội dung sau:

        Thực hiện Công văn số 2387/UBND-KGVX ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực hiện một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động. Công khai thông báo các vi phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Quản lý chặt chẽ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (đặc biệt thiết bị có tác động rộng lơn đến xã hội như thang máy, cần trục, bình chứa khí nén …).

- Thực hiện có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động, trong đó chú trọng khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn báo cáo kịp thời đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan công an cấp huyện khi có sự cố, tai nạn để giải quyết theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn.

2. Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm; kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc; tổ chức xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp, lực lượng ứng cứu và báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ hoặc khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của người sử dụng lao động.

- Thành lập Bộ phận an toàn, vệ sinh lao động, bộ phận y tế và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

- Thực hiện việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.

- Xây dựng, niêm yết các nội quy, quy trình vận hành các loại máy, thiết bị và các biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh lao động.

- Thực hiện chế độ khai báo, kiểm định khi sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; quan trắc môi trường lao động tại nơi làm việc; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; lập hồ sơ vệ sinh lao động, sổ thống kê tai nạn lao động theo quy định.

- Thực hiện tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ thời giờ làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; bồi dưỡng bằng hiện vật, trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, các chế độ đối với người lao động: nữ, cao tuổi, chưa thành niên…

- Chấp hành thống kê, báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động; báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.​


Sở Lao động Thương binh và Xã hội