Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản x...

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp tỉnh.
Thực hiện Công văn số 1276/UBND-KGVX ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất (gọi chung là doanh nghiệp) ngoài khu công nghiệp tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp tỉnh.​

Thực hiện Công văn số 1276/UBND-KGVX ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất (gọi chung là doanh nghiệp) ngoài khu công nghiệp tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

         1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, quán triệt cán bộ, quản lý, công nhân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp và cộng đồng theo quy định.

            2. Yêu cầu người cán bộ, quản lý, người lao động trong doanh nghiệp và những người có liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn …) khai báo y tế bắt buộc, thông qua các hình thức: Khai báo y tế tại doanh nghiệp và khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ website: http://bit.ly/khaiytehanam. Đề xuất xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực.

            3. Thực hiện nghiêm việc tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-19 theo quy định, đồng thời đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19  tại doanh nghiệp thông qua địa chỉ website: http://hanam.atalink.com theo chỉ đạo tại Văn bản số 1169/UBND-KGVX ngày 17/5/2021 (Dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống).

                      Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

Chi tiết.CV 736.pdf


Phòng Việc làm - ATLĐ