Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lập kế hoạch hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2020 từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ - BNN.

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Lập kế hoạch hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2020 từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ - BNN.

Thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, Công văn số 2136/LĐTBXH-ATLĐ ngày 12/6/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc lập

Thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, Công văn số 2136/LĐTBXH-ATLĐ ngày 12/6/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc lập kế hoạch hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2020 từ quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp lập kế hoạch hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2020 từ quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

1. Rà soát các nhóm đối tượng huấn luyện (1,2,3,5,6) được quy định tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Đề nghị các doanh nghiệp (người sử dụng lao động) đề xuất Kế hoạch hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 từ quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bảo đảm điều kiện và mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 37 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - số 163 đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam trước ngày 10 tháng 7 năm 2020 (theo biểu mẫu đính kèm).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua phòng Việc làm - An toàn lao động, điện thoại: 0917.923.329) để được hướng dẫn./.​

kế hoạch hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2020 từ quỹ Bảo hiểm 

CV 726.pdf

Sở Lao động Thương binh và Xã hội