Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc thực hiện triển khai Nghị Quyết định số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Đôn đốc thực hiện triển khai Nghị Quyết định số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Công văn số 1304/UBND-KGVX ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

                        Kính gửi:

                                        - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;

                                        - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.                                      

         Thực hiện Công văn số 1304/UBND-KGVX ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

        Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện chính sách còn hiệu lực theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, cụ thể: Chủ động phối hợp xây dựng phương án, hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo đúng phương án đã được phê duyệt, thủ tục thực hiện theo Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Phòng Dạy nghề).

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện./.

Chi tiết xem tại đây:CV 725.pdfPhòng Việc làm - ATLĐ
Tin liên quan