Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký tập huấn, tư vấn trực tuyến hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, ...

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Đăng ký tập huấn, tư vấn trực tuyến hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
Ngày 09/7/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Văn bản số 1471/SYT-NVY của Sở Y tế về việc đăng ký tập huấn, tư vấn trực tuyến hỗ trợ công tác PCD tại CSSXKD, KCN, CCN. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp,nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) nội dung như sau:

Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh.

​       Ngày 09/7/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Văn bản số 1471/SYT-NVY của Sở Y tế về việc đăng ký tập huấn, tư vấn trực tuyến hỗ trợ công tác PCD tại CSSXKD, KCN, CCN. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp,nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) nội dung như sau:

      Các doanh nghiệp có nhu cầu được tập huấn hướng dẫn, phòng chống dịch Covid-19 theo thành phần, nội dung và hình thức tập huấn được hướng dẫn tại Công văn số 5140/BYT-MT ngày 26/6/2021 của Bộ Y tế (được gửi kèm theo) đề nghị đăng ký theo phụ lục kèm theo và gửi băng văn bản, file điện tử gửi về Sở Y tế chậm nhất là 17 giờ ngày 15/7/2021 (qua Phòng Nghiệp vụ Y, Email: nvyhanam@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.

      Để biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ Ths.BS. Trần Đắc Tiến, chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y, SĐT: 0988.826.373 để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế.

      Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý doanh nghiệp phối hợp, thực hiện./.

Chi tiết xem tại đây.CV 1019.pdf


Phòng Việc làm - ATLĐ