Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn,vệ sinh lao động 6 tháng năm 2021.

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn,vệ sinh lao động 6 tháng năm 2021.
Thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

​          Thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng;

          Để có số liệu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - TB&XH; Sở Lao động - TB&XH đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

          1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố:

* Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện:

- Báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2021 theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động về Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 05/7/2021 (theo mẫu quy định Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định 39/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016).

- Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn; mở sổ thống kê theo mẫu quy định tại phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn theo quy định sau:

+ Định kỳ 06 tháng, hằng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn. Thông tin phải được công bố trước ngày 10 tháng 7 đối với số liệu 06 tháng và trước ngày 15 tháng 01 năm sau đối với số liệu cả năm;

+ Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu có) và phát trên đài truyền thanh cấp xã.

* Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện:

- Tổng hợp số liệu tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2021 báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/7/2021.

          2. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh:

          - Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình; mở sổ thống kê theo mẫu quy định tại Phụ lục I; đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình theo Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH;

          - Báo cáo tai nạn lao động 6 tháng năm 2021 theo biểu mẫu tại phụ lục số XII của Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016;

          - Đề nghị cung cấp thông tin của quý công ty (người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, số điện thoại, địa chỉ...) để thuận tiện cho việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (theo biểu mẫu đính kèm).

          + Thời gian gửi báo cáo và cung cấp thông tin: trước ngày 05/7/2021.

          + Địa chỉ gửi: Sở Lao động - TBXH (qua phòng Việc làm - An toàn lao động để tổng hợp) - số 163, đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện kịp thời theo đúng nội dung đã nêu trên./.

Xem chi tiết tại đây: Báo cáo tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2021.pdf
Phòng Việc làm - ATLĐ