Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động năm ...

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020
Thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

          Thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh;

Để có số liệu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động- TBXH; Sở Lao động - TBXH đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

          1. Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình; mở sổ thống kê theo mẫu quy định tại Phụ lục I; đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình theo Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

          2. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định:

- Báo cáo tai nạn lao động năm 2020 theo biểu mẫu tại phụ lục số XII của Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động;

          - Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 theo biểu mẫu tại phụ lục số II của thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh:

+ Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 10/01/2021.

          + Địa chỉ gửi báo cáo: Sở Lao động - TBXH (qua phòng Việc làm - An toàn lao động để tổng hợp) - số 163, đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện kịp thời theo đúng nội dung trên./.​


Phòng Việc làm - ATLĐ