Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc
Lĩnh vực TTHC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG
Cơ quan giải quyết Phòng Việc làm - An toàn lao động
Nội dung

a) Trình tự thực hiện:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tuyển dụng người dưới 15 tuổi vào làm việc phải nộp thông báo bằng văn bản tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TB và XH), số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý;

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TB và XH kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về Sở Lao động - TB và XH.

Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và ra văn bản thông báo doanh nghiệp sử dụng lao động dưới 15 tuổi vào làm việc.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

c) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản Thông báo đăng ký lần đầu sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.

- Số lượng: 01 bộ

d) Thời gian giải quyết: 05 ngày.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Việc làm - An toàn lao động.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản Thông báo.

h) Phí, Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu đăng ký lần đầu sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Quy tại Danh mục công việc nhẹ được sử dụng lao động dưới 15 tuổi làm việc ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/06/2013 về ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi vào làm việc.

 

PHỤ LỤC

MẪU ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU SỬ DỤNG NGƯỜI DƯỚI 15 TUỔI LÀM VIỆC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU SỬ DỤNG NGƯỜI DƯỚI 15 TUỔI LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ LAO ĐỘNG

Tên doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: ………………………………………………….

Loại hình sản xuất kinh doanh: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố

STTHọ và tênNgày/tháng /năm sinhGiới tínhTrình độ văn hóaTên công việcNgày bắt đầu tuyển dụngLoại HĐLĐ

 

 

  

 

 

 

       

 

 Ngày.... tháng.... năm
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký tên và đóng dấu)​